Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de asistent medical / debutant (1 post) in cadrul Blocului Operator Urologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 d) are capacitate deplină de exercițiu;
 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 diploma de bacalaureat
 absolvent studii medii/postliceale/superioare de specialitate
 Cunostinte operare PC

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 4 decembrie 2015, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 18 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 18 decembrie 2015, ora 15:00: proba interviu.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL/ DEBUTANT BLOC OPERATOR UROLOGIE

1. Modalitati de administrare a medicamentelor
2. Infectiile urinare : cauze, manifestari clinice, tratament
3. Litiaza urinara
4. Complicatii infectioase majore ale infectiilor urinare
5. Hipertrofia benigna de prostata. Adenocarcinomul de prostata.
6. Colica renala ( etiopatogenie, simptomatologie, fiziopatologie)
7. Retentia completa de urina (RAU) ( cauze , fenomene asociate, tratament)
8. Asepsia
9. Antisepsia
10. Clisma in armamentariul medical


BIBLIOGRAFIE
1. Urgente medico-chirugicale – Lucretia Titirca.
2. Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asitentii medicali – Lucretia Titirca.
3. Chirugie pentru cadre medii, Silvian Daschievici, Mihai Mihailescu.
4. Ordinul nr. 916/2006 – privin aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si control al Infectiilor Nosocomiale in uinitatile sanitare.
5. Ordinul MSP nr. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatenia, dezinfectia si sterlizarea in unitatile sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Ordinul MSP nr. 1226/03.12.2012 privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale.
7. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientilor cu modificarile si completarile.
8. Manual de ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asitentii medicali, Ed. Medicala, Bucuresti, 2001.
9. Urgente medico-chirgicale – Sinteze, Ed. Medicala, Bucuresti, 2001.
10. Codul de etica si deontologie al asistentului medical.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae
8. chitanta plata 50 lei
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.