Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a doua funcții contractuale vacante de asistent medical principal radiologie in cadrul Laboratorului de Radiologie- Imagistica.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


- diploma de bacalaureat
- absolvent studii medii/postliceale de specialitate
- 5 ani vechime in specialitate
- examen pentru obtinerea gradului de principal specialitatea radiologie
- Cunostinte operare PC

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 14 octombrie 2019, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 5 noiembrie 2019, ora 10:00 proba scrisă;
o 7 noiembrie 2019, ora 10:00 proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL RADIOLOGIE
LABORATOR DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ
A. TEMATICA

1. Radiaţia X : Natura radiaţiilor X, formarea radiaţiilor X, intensitatea fasciculului de radiaţii, penetranţa.
2. Radiografia: formarea imaginii radiografice, instalaţia de radiografie, casete şi ecrane întăritoare, filmul radiografic, developarea, radiografia digitală, modul de utilizare a imaginii medicale.
3. Contrastul artificial: substanţe de contrast, reacţii adverse
4. Ecografia: principiul metodei, modul de lucru al aparatului;
5. Scintigrafia radioizotopică : Aparatul de scintigrafie, Scintigrafia sistemului nervos central, Scintigrafia tiroidei, Scintigrafia cordului, Scintigrafia plămânului, Scintigrafia ficatului, Scintigrafia căilor biliare, Scintigrafia tubului digestiv, Scintigrafia pancreasului, Scintigrafia renală, Scintigrafia sistemului osos, Scintigrafia sistemului reticuloendotelial ; Scintigrafia cu markeri specifici tumorali şi detecţia abceselor ; Radiofarmaceuticul.
6. Noţiuni de radioprotecţie si securitae radiological in practicile de radiologie si medicina nucleara ;
7. Examenul radiografic al aparatului respirator: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională a aparatului respirator, reguli, incidenţe.
8. Examenul radiografic al aparatului renourinar: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională – radiografia renovezicală simplă, examenul urografic, cistografia, reguli, incidente. 9. Examenul radiografic al neurocraniului şi viscerocraniului noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională, reguli, incidente.
10. Examenul radiografic al coloanei vertebrale: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională , reguli, incidente.
11. Examenul radiografic al centurii scapulare şi al membrului superior: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională, reguli, incidente.
12. Examenul radiografic al centurii pelviene şi al membrului inferior: noţiuni de anatomie radiologică, tehnici de explorare radiologică convenţională, reguli, incidente.
13. Mamografia: tehnică, incidenţe, calitatea imaginii mamografice.
14. DXA – tehnica, indicatii pentru investigatie
15. Interactiunea radiatiei cu materia. Dozimetria clinica.
a. Conceptul de radiatie ionizanta
b. Fascicule de radiatii
c. Absorbtia si difuziunea. Efectul fotoelectric. Efectul Compton. Generarea de perechi.
d. Unitati de masura ( Rad. Gray. Rem. ).
e. Paramerii utilizati in calculele dozimetrice ( distanta sursa-piele, distanta sursa-ax, campul de radiatii, profunzimea dozei maxime, debitul dozei).
f. Curbele izodoze
g. Combinatii de fascicule
16. Supravegherea, prevenirea şi limitarea a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
17. Curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
18. Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.


B. BIBLIOGRAFIE

1. Mihai Lungeanu – MANUAL DE TEHNICA RADIOLOGICA - Ed. Medicală 1988;
2. V.Mateescu, Cornelia Nencescu – RADIODIAGNOSTIC, RADIOTERAPIE SI ANATOMIE FUNCŢIONALĂ, Societatea Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 1996;
3. Amilcar Georgescu, R.Lichtenberg, Sonia Vulpescu, TEHNICA RADIOGRAFICĂ, Editura medicală, Bucureşti, 1956
4. I. Pană, V. Grancea – RADIODIAGNOSTIC ŞI RADIOTERAPIE – Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti 1977;
5. Ordinul Nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizate;
6. LEGEA 111/1996- republicata- privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;
7. Normele Fundamentale de Securitate Radiologica (NSR-01), aprobate prin Ordinul CNCAN nr. 14 din 24 ianuarie 2000 si publicate în Monitorul Oficial al României nr. 404 bis din 29 august 2000
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae
8. chitanta taxa concurs 50 lei
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.