Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei functii contractuale vacante de inginer de sistem IA in cadrul Biroului Informatica.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

- diploma de licenta in specialitate
- 6 ani si 6 luni vechime in specialitate


Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 2 februarie 2016 , ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 10 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
o 10 februarie 2016, ora 13:30: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

TEMATICA
Pentru concursul de ocupare a postului vacant de inginer de sistem IA în cadrul Biroului Informatica

1. Definitia si clasificarea retelelor de calculatoare. Avantaje ale folosirii unei retele de calculatoare în cadrul unei institutii;

2. Tipuri de topologie ale retelelor de calculatoare, arhitectura, structura retelei Internet. Modelul arhitectural ISO-OSI si modelul arhitectural TCP/IP;

3. Dispozitive de interconectare pentru retelele locale de calculatoare;

4. Aplicatii în retele de calculatoare: posta electronica, sesiuni interactive la distanta. Transferul fisierelor în retea;

5. Transmiterea informatiei la nivel fizic în retele de calculatoare;

6. Nivelul “transport de date” – Aspecte ale serviciului transport. Comunicatii sigure într-un canal nesigur;

7. Cablarea structurata a unei retele de calculatoare;

8. Comutarea pachetelor de date în retelele de calculatoare;

9. Principii ale securitatii retelelor; Tehnici de securitate.
BIBLIOGRAFIA

1. Nicolae Sfetcu – “Retele de calculatoare” – editie 2014
( https://www.scribd.com/read/240207238/Retele-de -calculatoare )

2. Radu Lucian Lupsa – “Retele de calculatoare” – Editura Casa Cartii de Stiinta, 2008

3. Adrian Munteanu, Valerica Greavu Serban – “Retele locale de calculatoare – proiectare si administrare” – Editura Polirom, 2003

4. George Nikita – “Lucrari de laborator: Retele de calculatoare” – Departamentul de Comunicatii al Facultatii de Electronica din cadrul Universitatii Tehnice Timisoara, 2015
( http://www.shannon.etc.upt.ro/laboratoare/rcd/rcd_laborator.pdf )

5. Luminita Scripcariu, Ion Bogdan, Stefan Victor Nicolaescu, Cristina Gabriela Gheorghe, Liana Nicolaescu – “Securitatea retelelor de comunicatii” – Casa de Editura Venus Iasi, 2008.
(http://telecom.etc.tuiasi.ro/telecom/staff/lscripca/discipline%20predate/SECURITATEA%20RC%20LSCRIPCARIU.pdf )

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. chitanta plata 50 lei

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.