Pentru programări accesați PROGRAMĂRI. Pentru informații vă rugăm sunați la: +40.372.298.711


Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a doua funcții contractuale vacante de muncitor calificat IV ( un post electrician) si de muncitor calificat I ( un post electrician) in cadrul Serviciului Tehnic – Formatie Electrice si Activitate ISCIR .
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
1 post muncitor calificat IV ( 1 post electrician) – Serviciul Tehnic
- studii generale
- certificat de calificare
- fara vechime in meserie

1 post muncitor calificat I ( 1 post electrician) – Serviciul Tehnic
- studii generale
- certificat de calificare
- 9 ani vechime in meserie

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 19 noiembrie 2021, ora 12.:30 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 3 decembrie 2021, ora 10:00 proba scrisă;
o 7 decembrie 2021, ora 10.00 proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA POSTULUI ELECTRICIAN

Bibliografia:
- Electrotehnică – Mașini electrice
o manuale și cărți din literatură de specialitate
- Legea nr. 319 din 2006 – Legea securității și sănătății în muncă.Hotărârea nr. 11461/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
- ORDIN nr. 1.427 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unităţi sanitare

Tematica:
- Instalații electrice de iluminat.
- Instalații de curenți slabi;
- Metode și mijloace de prevenire a electrocutării;
- Instalații de legare la pământ;
- Branșamente electrice aeriene și subterane;
- Scurtcircuite, supracurent și supratensiuni rețele electrice;
- Măsuri electrice;
- Accidente produse de electricitate;
- Comitetul de securitate și sănătate în muncă (Conf. Codului Muncii);
- Consultarea și participarea lucrătorilor la discuțiile privind securitatea și sănătatea în
- muncă;
- Instruirea lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă;
- Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. chitanta plata 50 lei
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.