Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de analist debutant (1 post) in cadrul Biroului Informatica.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
o Diploma de absolvire a invatamantului superior cu diploma de licenta
o fara vechime in specialitate
o Cunostinte operare PC

Concursul se va organiza, conform calendarului următor:
o 2 august 2021, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 10 august 2021, ora 10:00: proba scrisă;
o 12 august 2021, ora 10:00: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

TEMATICA si BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea postului de analist debutant în cadrul Biroului Informatica din cadrul Spitalului Clinic CF nr. 2

1. Elemente de conectica în retelele LAN (cabluri torsadate, mufe RJ45, switchuri POE/nonPOE, mediaconvertoare).
Bibliografie:
a) https://ro.wikipedia.org/wiki/cablu_torsadat
b) https://despretot.info/cablu-torsadat-definitie
c) https://www.dipolnet.ro/cablul_torsadat_utp_pentru_internet_-_definitii_standarde_parametrii_bib526.htm
d) https://intellinetnetwork.eu/pages/power-over-ethernet
e) https://satoms.com/power-over-ethernet-poe-explained-and-specifications

2. Comunicatii seriale de date. Interfata RS232.
Bibliografie:
a) https://www.lammertbies.nl/comm/cable/rs-232
b) https://www.lammertbies.nl/comm/info/rs-232-specs
3. Notiuni generale privind echipamentele periferice (destinatie, principii de functionare, clasificare, modalitati de integrare într-o retea LAN, dupa caz).
Bibliografie:
a) http://beatriceabigail.blogspot.com/p/echipamente-periferice.html
b) https://sites.google.com/site/ticclasava/home/aplicatii-practice/dispozitive-periferice
c) http://cristilaurentiuoprea.blogspot.com/p/echipamente-periferice.html
d) https://www.scritub.com/stiinta/informatica/ECHIPAMENTE-PERIFERICE-DE-INTR111121105.php

4. Elemente de teoria informatiei (cantitate de informatie, entropie, redundanta, canal de comunicatie).
Bibliografie la alegere:
a) Gheorghe Dodescu, Vladimir Dumitrescu, Dan Ionescu, Cristian Popescu, Cornel Tudor
Curs CIBERNETICA – ASE: Calculatoare electronice si sisteme de operare – Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica 1974. Capitolul 2, “Notiuni privind teoria informatiei. Masura, transmisie si prelucrare”, pag. 26-48.
b) Gh. Dodescu, D. Ionescu, T. Misdolea, L. Nisipeanu, F. Pilat
Curs CIBERNETICA – ASE: Sisteme electronice de calcul si teleprelucrare – Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica 1980. Capitolul 2, “Elemente de teoria informatiei”, pag. 18-28.
c) Gh. Dodescu (coordonator)
Informatica – Bucuresti, Editura Stiintifica si Enciclopedica, 1987. Capitolul 5, “Transmisia si codificarea informatiei”, paragrafele 5.1 si 5.2. pag. 120-129.
NOTA: La sediul Biroului de Informatica puteti obtine la cerere, în mod gratuit, fisierul PDF ce prezinta scanata varianta b) din bibliografia punctului 4.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. chitanta de plata 50 lei.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut