Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a doua funcții contractuale vacante de asistent medical principal in cadrul din cadrul Sectiei Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– diploma de bacalaureat
– absolvent studii medii/postliceale de specialitate
– 5 ani vechime in specialitate
– examen pentru obținerea gradului principal
– Cunostinte operare PC
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 5 august 2021, ora 13.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 13 august 2021, ora 10:00: proba scrisă;
o 17 august 2021, ora 10.00: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii

TEMATICA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL
SECTIA RMFB

a) Tehnici si investigatii de nursing
b) Protectia si securitatea in munca
c) Administrarea medicamentelor
d) Transfuzia de sange
e) Prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale,colectarea si transportul deseurilor periculoase provenite din activitatea medicala
f) Pregatirea bolnavilor pentru investigatii exploratorii
g) Poliartrita reumatoida (definitie, manifestari clinice)
j) Spondiloze (tipuri de spondiloza, tratament,investigatii)
h) Gonartroza (artroza genunchiului) definitie, simptomatologie, evolutie

BIBLIOGRAFIE:
1 Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali,, Editura Viata Medicala 2009, Titirica.L.
2 Medicina interna pentru cadre medii, Borundel C. , Editura All 2019
3 1150 teste nursing,Dorobantu E., Ghidu V ,Zamfir M ,Editura Viata Medicala Romaneasca,2000
4 OMS. nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare {anexele nr.3 si 4)
5 OMS nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale ( capitolul II, III, V,VI)
6 Compendiu de reumatologie, editura tehnica 1995,,Eugen D. Popescu, Ruxandra Ionescu,
7 OMS nr. 961/2016 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de rise, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare (anexa i -cap.1,2 si 3)

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. chitanta taxa concurs 50 lei
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut