Spitalul Clinic CF nr. 2  Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de casier in cadrul  Serviciului Financiar-Contabilitate, Bugete.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

            –  absolvent studii medii cu diploma de bacalaureat

            – 6 luni   vechime in activitate

            – cunostinte operare PC

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 

Tematica si bibliografia

pentru ocuparea postului de casier

 

Tematica

 1. Gestionarea mijloacelor băneşti si a altor valori;

 2. Efectuarea incasarilor;

 3  Evidenta si pastrarea numerarului de către casier;

 4. Documentele care atesta mijloacele băneşti si decontările.

 5. Inventarierea titlurilor pe termen scurt si lung;

6. Raspunderea gestionarilor.

 

 

Bibliografie

 

1. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casa;

2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si raspunderea in legătură cu gestionarea bunurilor cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;

4. Legea 82/91 – Legea contabilitatii, cu completarile si modificarile ulterioare;

5. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii – capitolul spitale, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. . Ordinul ministrului finanlelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea gi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii, publicat in Monitorul Oficial rnr.704 din 20.10.2009;

7.Ordin nr.809/2009 pentru aprobarea Instructiur-rilor plivind angajalea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunutilor;

 

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate , certificatului de  nastere , certificatului de  casatorie sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor , foaie matricola și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  8. Chitanta taxa concurs 50 lei

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut