Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de consilier juridic IA (1 post) in cadrul Compartimentul Juridic.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
o Diploma de absolvire a invatamantului superior cu diploma de licenta
o 6 ani si 6 luni vechime in specialitate
o Cunostinte operare PC
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 22 noiembrie 2017, ora 13.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 18 decembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
o 20 decembrie 2017, ora 10:00: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC IA – COMPARTIMENT JURIDIC

TEMATICA

1. Incheierea, executarea, modificarea suspendarea si incetarea contractelor de munca
2. Dialogul social
3. Raspunderea Judiciara
4. Proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica
5. Atribuirea contractelor de achizitie publica
6. Spitalele – organizare si functionare, conducerea, finantarea spitalelor
7. Asistenta medicala in ambulatoriu
8. Contractul in Codul Civil – incheierea, obiectul , forma si nulitatea contractelor
9. Contractul de furnizare
10. Contractul de locatiune
11. Procedura in fata primei instante – cererea de chemare in judecata, intampinarea, cererea reconventionala
12. Judecata – exceptii procesuale
13. Caile extraordinare de atac
14. Infractiuni contra patrimoniului
15. Infractiuni de serviciu
16. Plangerea prealabila
17. Apelul
18. Contestatia in anulare
19. Procedura ordonantei

 

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 53/2003 – Codul Muncii actualizat
2. Legea 98/2016 privind achizitiile publice
3. Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale
4. Legea 100/2016 privind concesionarea de lucrari si servicii
5. Legea 101/2016 – Caile de atac privind achizitiile
6. Codul Civil adoptat prin Legea nr.287/2009
7. Codul de Procedura civila adoptat prin Legea nr.134/2010
8. Codul Penal adoptat prin Legea nr.286/2009
9. Codul de Procedura Penala adoptat prin Legea nr.135/2010
10. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare .
11. Noul Cod de Procedura Civila , republicat
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. chitanta de plata 50 lei.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut