Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea postului specific comitetului director si anume director financiar- contabil in cadrul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti.
Pentru a ocupa postul candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform OMS nr. 284/2007 :
o au domiciliul stabil în România;
o nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
o au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
o nu au vârsta de pensionare conform prevederilor legii 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

a) – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durata , cu diplomă de licenţă sau echivalenta în profil economic;
b) – dețin certificatul de atestare a cunoștintelor dobândite in domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu ;
c) – au cel puţin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 14 noiembrie 2018 2015, ora 14:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 22 noiembrie 2018 , ora 10.00- proba scrisă,
o 26 noiembrie 2018 , ora 10.00- proba susținerea proiectului de specialitate
o 28 noiembrie 2018 , ora 10.00- proba interviu
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
Calendarul desfășurării concursului
pentru postul de director financiar-contabil

14 noiembrie 2018 , ora 14:30 Termenul limită pentru depunerea dosarelor
14 noiembrie 2018 , ora 16:30 Afișarea rezultate selecție dosare
15 noiembrie 2018, ora 9,00 Primire contestații selecție dosare
15 noiembrie 2018, ora 14,00 Afișare rezultate contestație selecție dosare
22 noiembrie 2018 , ora 10.00 Susținere test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului
22 noiembrie 2018 , ora 14.00 Afișarea rezultate
23 noiembrie 2018, ora 14.00 Primire contestații
23 noiembrie 2018, ora 16.30 Afișare rezultate soluționare contestații
26 noiembrie 2018 , ora 10.00 Susținerea proiectului de specialitate
26 noiembrie 2018, ora 14.00 Afișare rezultate
27 noiembrie 2018, ora 14.00 Primire contestații
27 noiembrie 2018, ora 16.30 Afișare rezultate soluționare contestații
28 noiembrie 2018 , ora 10.00 Susținere interviu de selecție
28 noiembrie 2018 , ora 14.00 Afișare rezultate
29 noiembrie 2018, ora 10.00 Afișare rezulate finale

o Notarea probelor de concurs
o Fiecare probă de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.
o Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00 (șapte), iar la fiecare probă minimum nota 6,00 (șase). Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

BIBLIOGRAFIE CONCURS
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare: -Titlul II- Programele nationale de sanatate; -Titlul VII-Spitalele; -Titlul VIII-Asigurarile sociale de sanatate;
2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 82/1991 – legea contabilitatii republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind angajarea, lichidarea, orodonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
5 . OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
9. OMS nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
11. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice; Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
13. HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoere la atribuirea contractului de achizitie publica /acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
14. OMSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;
15. OMSP nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

TEME CADRU
pentru proiectul de specialitate prezentat în cadrul concursului de ocupare a postului de director financiar – contabil

1. Strategia managementului în activitatea de investiţii
a)În echipamente
b)Modernizarea de secţii
c)Extinderi
d)Reparaţii capitale

2. Evaluarea şi îmbunătăţirea performanţei serviciilor de sănătate furnizate de spital
a)Analiza activităţii clinice a spitalului , pe tipuri de servicii furnizate
b) Analiza fluxurilor de date clinice , pe tipuri de servicii furnizate ( codificare , colectare , transmitere , validare )
c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor
d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice

3. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului
a) Fundamentarea activităţilor
b)Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli
c) Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.
NOTĂ
Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi dezvoltă un proiect care vizează spitalul public pentru care concurează.
Tema va fi dezvoltată într-un volum de 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu font de 12.
Tema va fi depusă la Comisia de concurs la înscriere.

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT ŞI GRILA DE EVALUARE

A) Descrierea situaţiei actuale a spitalului; – 1p
B) Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări; – 1p
C) Identificarea problemelor critice; – 1p
D) Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute; – 1p
E) Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată; – 5p, respectiv:
1. Scop; – 1p
2. Obiective- indicatori; – 1p
3. Activităţi;- 1p, respectiv:
a) definire; – (0,25 p)
b) încadrare în timp- grafic Gantt;(0,25p)
c) resurse necesare- umane, materiale, financiare; ( 0,25p)
d)responsabilităţi –(0,25p)
4. Rezultate aşteptate – 1p
5.Indicatori – evaluare , monitorizare – 1p
F) Din oficiu – 1p
TOTAL – 10 puncte

Conform art. 4(2) din OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice , pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
4. copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în Sistemul european de conturi, precum și de cunoaștere a reglemementărilor europene în domeniu;
5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor;
6. cazierul judiciar
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. curriculum vitae;
9. declaratie pe propria că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definităprin lege;
10. proiectul/lucrarea de specialitate;
11. chitanţa de plată a sumei de 400 lei, de participare la concurs, achitată la casieria Spitalui Clinic C.F.nr.2 Bucuresti.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 ore de la data comunicării rezultatului verificării.
Contestaţia de soluţionează în termen de 24 ore de la data depunerii de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut