Director Financiar – Contabil (1 post) – Comitet Director Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti

Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de conducere si anume director financiar- contabil in cadrul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti.
Pentru a ocupa un post vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare si OMS nr. 284/2007 :
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Nu au varsta de pensionare conform prevederilor legii nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

a) – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lunga durata , cu diplomă de licenţă sau echivalenta în profil economic;
b) – detin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu;
c) – au cel puţin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 24 noiembrie 2015 2015, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 7 decembrie 2015, ora 9.30: proba scrisă;
o 7decembrie 2015, ora 14:30 sustinerea proiectului/lucrarii de specialitate
o 7decembrie 2015, ora 16:30 proba interviu.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
BIBLIOGRAFIE CONCURS
DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare: -Titlul II- Programele nationale de sanatate; -Titlul VII-Spitalele; -Titlul VIII-Asigurarile sociale de sanatate;
2. Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodoligice privind angajarea, lichidarea, orodonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
5 . OG nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar-preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice
9. OMS nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv;
11. OMFP nr. 1917/2005 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea metodologiei privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice; Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
12. OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
13. HGR nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr. 34/2006;
14. OMSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare;
15. OMSP nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
TEME CADRU
pentru proiectul de specialitate prezentat în cadrul concursului de ocupare a postului de director financiar – contabil

1. Strategia managementului în activitatea de investiţii
a)În echipamente
b)Modernizarea de secţii
c)Extinderi
d)Reparaţii capitale

2. Evaluarea şi îmbunătăţirea performanţei serviciilor de sănătate furnizate de spital
a)Analiza activităţii clinice a spitalului , pe tipuri de servicii furnizate
b) Analiza fluxurilor de date clinice , pe tipuri de servicii furnizate ( codificare , colectare , transmitere , validare )
c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor
d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice

3. Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în vederea eficientizării activităţii spitalului
a) Fundamentarea activităţilor
b)Determinarea cheltuielilor pe secţii şi tipuri de cheltuieli
c) Indicatori de eficienţă determinaţi pe baza veniturilor şi cheltuielilor spitalului.

NOTĂ
Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi dezvoltă un proiect care vizează spitalul public pentru care concurează.
Tema va fi dezvoltată într-un volum de 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu font de 12.
Tema va fi depusă la Comisia de concurs la înscriere.

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT ŞI GRILA DE EVALUARE

A) Descrierea situaţiei actuale a spitalului; – 1p
B) Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări; – 1p
C) Identificarea problemelor critice; – 1p
D) Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute; – 1p
E) Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată; – 5p
1. Scop; – 1p
2. Obiective- indicatori; – 1p
3. Activităţi;- 1p
a) definire; – (0,25 p)
b) încadrare în timp- grafic Gantt;(0,25p)
c) resurse necesare- umane, materiale, financiare; ( 0,25p)
d)responsabilităţi –(0,25p)
4. Rezultate aşteptate – 1p
5.Indicatori – evaluare , monitorizare – 1p
6.Din oficiu – 1p
TOTAL – 10 puncte

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
9. declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa;
10. adeverinta din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic,
11. declaraţia pe propria răspundere că nu intră sub incidenţa art.180, alin.(1) din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
12. declaratie pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
13. proiectul/lucrarea de specialitate;
14. chitanţa de plată a sumei de 400 lei, de participare la concurs, achitată la casieria Spitalui Clinic C.F.nr.2 Bucuresti.
15. avizul Consiliului de Administratie
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere vor fi inaintate spre avizare Consiliului de Administratie al spitalului.
Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 1 zi lucratoare de la data comunicării rezultatului verificării.
Contestaţia de soluţionează în termen de o zi lucratoare de la data depunerii de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut