Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea postului specific comitetului director si anume director medical in cadrul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti.
Pentru a ocupa postul candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform OMS nr. 284/2007 :
o au domiciliul stabil în România;
o nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
o au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
o nu au vârsta de pensionare conform prevederilor legii 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare
o .
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

o sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
o sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
o au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 27 noiembrie 2018 , ora 14:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 6 decembrie 2018 , ora 10.00- proba scrisă,
o 10 decembrie 2018 , ora 10.00- proba susținerea proiectului de specialitate
o 12 decembrie 2018 , ora 10.00- proba interviu
Calendarul desfășurării concursului
pentru postul de director medical
o
27 noiembrie 2018 , ora 14:30 Termenul limită pentru depunerea dosarelor
27 noiembrie 2018 , ora 16:30 Afișarea rezultate selecție dosare
28 noiembrie 2018, ora 9,00 Primire contestații selecție dosare
28 noiembrie 2018, ora 14,00 Afișare rezultate contestație selecție dosare
6 decembrie 2018 , ora 10.00 Susținere test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului
6 decembrie 2018 , ora 14.00 Afișarea rezultate
7 decembrie 2018, ora 14.00 Primire contestații
7 decembrie 2018, ora 16.30 Afișare rezultate soluționare contestații
10 decembrie 2018 , ora 10.00 Susținerea proiectului de specialitate
10 decembrie 2018, ora 14.00 Afișare rezultate
11 decembrie 2018, ora 14.00 Primire contestații
11 decembrie 2018, ora 16.30 Afișare rezultate soluționare contestații
12 decembrie 2018 , ora 10.00 Susținere interviu de selecție
12 decembrie 2018 , ora 14.00 Afișare rezultate
13 decembrie 2018, ora 10.00 Afișare rezulate finale

o Notarea probelor de concurs
o Fiecare probă de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.
o Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00 (șapte), iar la fiecare probă minimum nota 6,00 (șase). Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
BIBLIOGRAFIE CONCURS
DIRECTOR MEDICAL

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare: -Titlul II-Programele nationale de sanatate; -Titlul IV-Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat; -Titlul VI-Efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic; -Titlul VII-Spitalele; -Titlul VIII-Asigurarile sociale de sanatate; -Titlul XII-Exercitarea profesiei de medic.Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania; -Titlul XIII-Exercitarea profesiei de farmacist.Organizarea si functionarea Colegiului Farmacistilor din Romania; -Titlul XV-Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice.
2. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului si Normele de aplicare a acesteia;
3. OMS nr. 1334/2004 cu privire la actiunile specifice privind protectia sanatatii persoanelor fizice impotriva radiatiilor ionizante in cazul expunerii medicale, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. OMSP nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei consiliului etic, atributiile consiliului etic ce functioneaza in cadrul spitalelor publice;
5. OMSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. OMSP nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie, sef de laborator sau sef de serviciu din unitatile sanitare publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. OMSP nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
8. OMSP nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor material si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. OMSP nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
11. OMS nr. 863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor;
12. Ordinul MS 446/2017 pentru aprobarea Standardelor, procedurilor si metodologiei de acreditare a spitalelor
13. Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere , prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare

TEME CADRU
pentru proiectul de specialitate prezentat în cadrul concursului de ocupare a postului
de director medical

1. Evaluarea şi îmbunătăţirea performanţei serviciilor de sănătate furnizate de spital
a) Analiza activităţii clinice a spitalului , pe tipuri de servicii furnizate
b) Analiza fluxurilor de date clinice , pe tipuri de servicii furnizate ( codificare , colectare , transmitere , validare )
c) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor
d) Propuneri de îmbunătăţire a performanţei spitalului pe baza analizei activităţii clinice

2 . Evaluarea spitalului din punct de vedere al calităţii
a) evaluarea calitatății serviciilor
b) evaluarea calității datelor raportate
c) evaluarea calității personalului
d) evaluarea gradului de satisfacţie al pacienţilor
e) evaluarea gradului de satisfacţie al angajaților
f) propuneri de îmbunătățire

3. Reorganizarea spitalului în vederea eficientizării acestuia
a) evaluarea structurii organizatorice
b) evaluarea indicatorilor de performanta
c) evaluarea nevoilor comunității privind serviciile medicale
d) evaluarea infrastructurii unității
e) evaluarea gradului de satisfactie a pacienților
f) propuneri de reorganizare și rezultatele așteptate

NOTĂ
Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi dezvoltă un proiect care vizează spitalul public pentru care concurează.
Tema va fi dezvoltată într-un volum de 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu font de 12.
Tema va fi depusă la Comisia de concurs la înscriere.

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT ŞI GRILA DE EVALUARE

A) Descrierea situaţiei actuale a spitalului; – 1p
B) Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări; – 1p
C) Identificarea problemelor critice; – 1p
D) Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute; – 1p
E) Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată; – 5p, respectiv:
1. Scop; – 1p
2. Obiective- indicatori; – 1p
3. Activităţi;- 1p, respectiv:
a) definire; – (0,25 p)
b) încadrare în timp- grafic Gantt;(0,25p)
c) resurse necesare- umane, materiale, financiare; ( 0,25p)
d)responsabilităţi –(0,25p)
4. Rezultate aşteptate – 1p
5.Indicatori – evaluare , monitorizare – 1p
F) Din oficiu – 1p
TOTAL – 10 puncte

Conform art. 4(2) din OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice , pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere;
2. copie de pe actul de identitate;
3. copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
4. copie de pe certificatul de medic specialist;
5. curriculum vitae;
6. adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
7. cazierul judiciar;
8. declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
9. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
10. proiectul de specialitate.;
11. chitanţa de plată a sumei de 400 lei, de participare la concurs, achitată la casieria Spitalui Clinic C.F.nr.2 Bucuresti.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 ore de la data comunicării rezultatului verificării.
Contestaţia de soluţionează în termen de 24 ore de la data depunerii de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut