Compartiment Evaluare si Statistica Medicala Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti

Spitalul Clinic CF nr. 2  Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei functii contractuale vacante de economist IA in cadrul  Compartimentului Evaluare si Statistica Medicala.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– diploma de licenta

– 6 ani si 6 luni vechime in specialitate

– Cunostinte operare PC

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Tematica si Bibliografie

pentru ocuparea posturilor vacante de economist IA

Compartiment  Evaluare si Statistica Medicala

1.LEGEA nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare    

 Titlul VII Spitale
 Titlul IX Card european si Card national de asigurari de sanatate.

2.ORDINUL 1503/11.12.2013
privind  modificarea  si completatea OMS si pres. CNAS nr.1782/576/2006 privind inregistrarea  si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi ( valabil la 28 sept. 2015)

3.ORDINUL 581/sept.2014 privind  aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat

4.ORDINUL  nr. 648 din 3 iunie 2014  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 

5.ORDINUL nr. 619 din 30 mai 2014   privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

6. Hotararea nr.  206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate 2015/2016

7.ORDINUL  nr. 185/2015  privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică 2015/2016.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.
  8. chitanta plata 50 lei

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut