Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de ingrijitoare (1 post) in cadrul Unitatii de Transfuzii Sanguine .
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
o diploma de absolvire a scolii generale
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 3 februarie 2016, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 11 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
o 11 martie 2016, ora 13:30: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE INGRIJITOARE
SECTIA UTS
1. Ordinul nr. 916/27.07.2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare. Anexa IV – Precautiunile Universale. Anexa V- Metodologia de supraveghere si control cu expunere la produse biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar. Atributiile din Fisa postului conform OMSF 560/1999;
2. Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice. Cloraminele, hipocloritii, formaldehida. Spalarea mainilor si dezinfectia pielii. Intretinerea curateniei si dezinfectarea grupurilor sanitare;
3. Ordinul Ministerului Sanatatii 261/2007 – art. 3, 4 – Respectarea regulilor fundamentale in utilizarea produselor folosite in activitatea de curatare. Spalarea, intretinerea si dezinfectia plostilor si urinarelor;
4. Ordinul Ministerului Sanatatii 261/2007 – art. 6 – Depozitarea produselor si a ustensilelor folosite la efectuarea curateniei. Intretinerea curateniei si dezinfectia pavimentului. Circulatia personalului in spital. Igiena personalului;
5. Ordinul Ministerului Sanatatii 261/2007 – art. 7 – Intretinerea ustensilelor folosite pentru efectuarea curateniei. Intretinerea curateniei si dezinfectia pe coridoare, holuri, scari, in vestiare;
6. Colectarea pe categorii si coduri de culori a deseurilor rezultate din activitatile de diagnostic si tratament in cadrul unitatilor sanitare. Colectarea si transportul reziduurilor menajere la rampa de gunoi, conform OMS 219/2002;
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae
8. chitanta taxa concurs 50 lei
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut