Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de ingrijitor in cadrul Compartimentului Curatenie- Serviciul Aprovizionare, Transport , Administrativ.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– absolvent scoala generala
– fara vechime in specialitate
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 11 iunie 2019, ora 15.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 25 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
o 27 iunie 2019 , ora 10.00: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
TEMATİCĂ
PENTRU OCUPAREA POSTULUİ DE ÎNGRİJİTOR
SERVİCİUL APROVİZİONARE , TRANSPORT , ADMINISTRATIV
COMPARTIMENT CURATENIE
1. Utilizarea echipamentului individual de protecţie.
2. Materiale şi unelte folosite pentru curăţenia şi dezinfecţia spaţiilor.
3. Norme tehnice privind curăţenia şi dezinfecţia în unitaţile sanitare.
– Curaţarea (definiţie, metode generale de efectuare a curaţeniei, reguli fundamentale în utilizarea produselor folosite în activitatea de curăţenie, reguli pentru depozitarea în întreţinerea produselor şi ustensilelor folosite la efectuarea curăţeniei).
– Dezinfecţia ( definiţie, dezinfecţia prin mijloace fizice, dezinfecţia prin mijloace chimice, criterii de utilizare şi păstrare a antisepticilor şi definiţia acestora, metode de aplicare a dezinfectantelor).
4. Clasificarea, ambalarea şi depozitarea temporară a deşeurilor rezultate din activitaţi medicale.
5. Reguli de colectare selectivă a deşeurilor menajere.
6. Executarea curaţeniei generale într-un birou, salon sanitar sau alt spaţiu.
BİBLİOGRAFİE
1. Ord.M.S.916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unitaţile sanitare.
2. Ord. M.S. 261/2007 privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unitaţile sanitare.
3. Ord. M.S. 1226/2012 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală.
4. Legea 132/2010 oprivind colectarea selectivă a deşeurilor menajere.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. chitanta taxa concurs 50 lei
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut