Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de kinetoterapeut /debutant – Compartiment Masoterapie din cadrul Sectiei Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
1 post kinetoterapeut

– diploma de licenta in specialitate
– 6 luni vechime in specialitate
– Cunostinte operare PC
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 6 octombrie 2016, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 19 octombrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
o 19 octombrie 2016, ora 15:00: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
TEMATICA
pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut
Compartiment Masoterapie
Sectia Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie
A
1. Umarul – articulatii (enumerare, tip), miscari (tip, plan/axa miscarii, limite, muschii
efectori principali), factori vasculari si nervosi ai regiunii ;
2. Cotul – articulatii (enumerare, tip), miscari (tip, plan/axa miscarii, limite, muschii
efectori principali), factori vasculari si nervosi ai regiunii ;
3. Mâna – articulatii (enumerare,tip), miscari (tip, plan/axa miscarii, limite, muschii
efectori principali), factori vasculari si nervosi ai regiunii ;
4. Coloana vertebrala- articulatii (enumerare, tip), miscari (tip, plan/axa miscarii, limite,
muschii efectori principali), factori vasculari si nervosi ai regiunii ;
5. Soldul – articulatii (enumerare,tip), miscari (tip, plan/axa miscarii, limite, muschii
efectori principali), factori vasculari si nervosi ai regiunii ;
6. Genunchiul – articulatii (enumerare,tip), miscari (tip, plan/axa miscarii, limite, muschii
efectori principali), factori vasculari si nervosi ai regiunii ;
7. Piciorul – articulatii (enumerare,tip), miscari (tip, plan/axa miscarii, limite, muschii
efectori principali), factori vasculari si nervosi ai regiunii ;
B
8. Fiziologia aparatului cardio-vascular:
-marea si mica circulatie,
-reactii fiziologice în efort
-fiziologia circulatiei sangvine
9. Fiziologia aparatului respirator:
-mecanica ventilatiei,
-volume, capacitati si debite respiratorii,
-modificarile respiratiei în efort.
10. Fiziologia sistemului nervos:
-organizarea functionla a sistemului nervos,
-fiziologia neuronului,
-functiile fundamentale ale SNC
-bulbul, puntea, mezencefalul, diencefalul, cerebelul, ganglionii bazali, scoarta cerebrala.

C
11.Concepte de baza ale kinesiologiei
12. Efortul fizic: stimul adaptativ in activitatile motrice
13. Domenii ale experientei miscarii corporale:
– domeniul sanatatii
– domeniul independentei functionale
14. Invatarea motrica – aspecte definitorii si tipuri de invatare
15. invatarea motrica – curba exersarii si modele explicative ale invatarii motrice
D
16. Pozitii fundamentale si derivate
17. Tehnici în kinetologie. Tehnici anakinetice. Tehnici kinetice. Stretchingul.
18. Reeducarea mersului
19. Tehnici de crestere a fortei musculare
20. Bilantul muscular si articular
21. Recuperarea echilibrului
22. Diagnosticul pozitiv al deficientelor coloanei vertebrale in plan sagital: metode subiective, metode obiective. Complicatii. Tratamentul formelor functionale: obiective, tratamentul kinetic specific formelor clinice functionale. Tratamentul formelor patologice.
23. Diagnosticul pozitiv al deficientelor tridimensionale ale coloanei vertebrale: metode subiective, metode obiective. Evolutie. Complicatii. Tratamentul scoliozelor functionale: obiective, tratament kinetic . Tratamentul formelor patologice.
24. Traumatologie sportiva.
BIBLIOGRAFIE

1. Andronescu, A. – Anatomia functionala a SNC, Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1979.
2. Bota, A. – Kinesiologie, Note de curs, ANEFS, Bucuresti, 2007.
3. Bratu, M. – Bazele generale ale Kinetoterapiei, Ed. BREN, Bucuresti, 2011
4. Cordun, M. – Kinetologie medicala, Ed. Axa, Bucuresti, 1999.
5. Cordun, M. – Postura normala si patologica, Ed. ANEFS, Bucuresti, 1999.
6. Cordun, M. – Kinantropometrie, Ed. CD PRESS, Bucuresti, 2009.
7. Danoiu, M. – Fiziologie, Ed. Universitaria, Craiova, 2001.
8. Dragan, I. – Medicina sportiva aplicata, Ed. Editis, Bucuresti, 1994.
9.Gusti, A. – Fiziologie, Ed. Universitaria, Craiova, 2003.
10.Haulica, I. – Fiziologie umana, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999.
11. L.Rusu, E. Rosulescu-Kinetoterapia în recuperarea afectiunilor ortopedo-traumatice,
Editura Universitaria, Craiova, 2007.
12. L.Rusu-Interventia kinetica în afectiunile sistemului neuromioartrokinetic, Editura
Universitaria, Craiova, 2007
13.Rinderu E. T, Rusu L., Rosulescu E., 2003, Anatomia omului – bazele anatomice ale
miscarii, vol I, Editura Universitaria Craiova, ISBN 973-8043-318-7, p. 293
14. Sbenghe, T. – Kinetologie profilactică, terapeutică şi recuperare. Bucureşti, Editura Medicală, 1981
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. chitanta taxa concurs 50 lei
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut