SPITALUL CLINIC C.F. NR. 2 BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Chirurgie generală, cu competență în Endoscopie digestivă diagnostică, la Compartimentul Endoscopie digestivă, diagnostică și terapeutică;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Genetică medicală pentru Laboratorul de Analize medicale. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Concursul constă în următoarele probe: probă scrisă, probă clinică în conformitate cu tematica pentru specialitatea pentru care se candidează și analiza și evaluarea activității profesionale și științifice.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Mărăști nr. 63, sector 1, București, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile. Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut