Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de sef serviciu (1 post) in cadrul Serviciului Tehnic.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
o Diploma de absolvire a invatamantului superior cu diploma de licenta
o 2 ani vechime in specialitate
o Cunostinte operare PC

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 20 iulie 2018, ora 12.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 1 august 2018, ora 10:00: proba scrisă;
o 3 august 2018 , ora 10:00: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
concurs ocuparea functiei vacante de sef serviciu
la Serviciul Tehnic

1. Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare.
3. H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții cu modificările și completările ulterioare.
4. Ordin nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie sã le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare.
6. Ordin nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență.
7. Legea nr. 95/2006, privind reforma in domeniul sănătăţii cu modificările ulterioare, Titlul VII – spitalele, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare.
9. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
10. Legea 500/2002 actualizata 2014 – privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare
11. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala. I 13-02 (serie noua)
12. Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala. I 13/1-02 (serie noua)
13. Normativ privind exploatarea instalatiilor de ventilare si climatizare. I 5/2-98
14. Normativ privind exploatarea instalatiilor sanitare. I 9/1-96
15. Ghid de proiectare, executie si exploatare a centralelor termice mici. GP 051-00
16. Ghid pentru proiectarea, automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice. I 36-01 ( serie
noua)
17. Ghid pentru proiectarea, executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de evacuare a
fumului si gazelor fierbinti din constructii in caz de incendiu. GP 063-01 ( serie noua )
18. Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri. GT 059-03 ( serie noua )
19. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie. I 18/1-01 ( serie noua )
20. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de semnalizare a incendiilor si
a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri. I 18/2-02 ( serie noua )
21. Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, pentru instalatiile sanitare. GT 063-04 ( serie noua )
22. Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri de spitale. GT 049 –
02 ( serie noua )
23. Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul- cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. chitanta de plata 50 lei.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut