Director Ingrijiri (1 post) –

Comitet Director

Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti

Spitalul Clinic CF nr. 2  Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea postului specific comitetului director si anume director ingrijiri  in cadrul  Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti.

Pentru a ocupa postul candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform OMS nr. 284/2007 :

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

          

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

                 

                 Calendarul desfășurării concursului

                   pentru postul de director medical

17 iunie 2019, ora 14:30

Termenul limită pentru depunerea dosarelor

18 iunie 2019, ora 14:30

Afișarea rezultate selecție dosare

19 iunie 2019, ora 14.30

Primire contestații selecție dosare

20 iunie 2019, ora 14,30

Afișare rezultate contestație selecție dosare

24 iunie 2019 , ora 10.00

Susținere test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului

24 iunie 2019 , ora 15.30

Afișarea rezultate

25 iunie 2019, ora  15.30

Primire contestații

25 iunie 2019, ora 17.30

Afișare rezultate soluționare contestații

26 iunie 2019 , ora 10.00

 Susținerea proiectului de specialitate

26 iunie 2019, ora 14.00

Afișare rezultate

27 iunie 2019, ora 14.00

Primire contestații

27 iunie  2019, ora 17.30

Afișare rezultate soluționare contestații

28 iunie 2019, ora 10.00

Susținere interviu de selecție

28 iunie 2019 , ora 14.00

Afișare rezultate

1 iulie 2019, ora 15.30

Afișare rezulate finale

 

 

 

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS

DIRECTOR DE INGRIJIRI

 

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare: -Titlul VII-Spitalele; -Titlul VIII-Asigurarile sociale de sanatate; -Titlul XVI-Raspunderea civila a personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice. 

2. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului si Normele de aplicare a acesteia;

3. OMS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei  si a atributiilor Consiliului etic, care functioneaza in cadrul spitalelor publice;

4. OMSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile ce trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile ulterioare;

5 OMS 446/2017 pentru aprobarea  Standardelor, procedurilor si metodologiei de acreditare a spitalelor

6. OMSP nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

7. OMS 1226/03.12.2012 privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;

8. OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

9. OMS nr. 863/2004 pentru aprobarea atributiilor si competentelor consiliului medical al spitalelor;

10. OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlui intern managerial al entitatilor publice

 

 

11. OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

12. OMS nr. 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

13. OMSP nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor material si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica, cu modificarile si completarile ulterioare;

 14. OMS nr. 961/19.08.2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, tehnici de lucru si interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie in functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficentei procesului de sterilizare;

 

 

TEME CADRU

pentru proiectul de specialitate prezentat în cadrul concursului de ocupare a postului de director îngrijiri

 

1. Controlul infecțiilor nosocomiale în spital

a) identificarea factorilor de risc

b) măsuri de prevenire a infecțiilor  asociate asistenței medicale în unitățile sanitare

2.  Comunicarea asistent – pacient : perceptie , profesionalism, deontologie medicala

a) esența conținutului activității medicale, relația asistent – pacient : etică deontologică și profesională

b) propuneri de îmbunătățire a îngrijirii și serviciilor

3. Analiza nevoilor de îngrijire a populației deservite de spital

a) identificarea/definirea populației deservite

b)analiza pieței și identificarea nevoilor populației-

c) propuneri de îmbunătățire

 

NOTĂ

              Candidaţii aleg una din temele de mai sus şi dezvoltă un proiect care vizează spitalul public pentru care concurează.

          Tema va fi dezvoltată într-un volum de 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu font        de 12.

          Tema va fi depusă la Comisia de concurs la înscriere.

 

STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT ŞI GRILA DE  EVALUARE 

 

A) Descrierea situaţiei actuale a spitalului; – 1p

B) Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări; – 1p

C) Identificarea problemelor critice; – 1p

D) Selecţionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute; – 1p

E) Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată; – 5p, respectiv:

1. Scop; – 1p

2. Obiective- indicatori; – 1p

3. Activităţi;- 1p, respectiv:

a) definire; – (0,25 p)

b) încadrare în timp- grafic Gantt;(0,25p)

c) resurse necesare- umane, materiale, financiare; ( 0,25p)

d)responsabilităţi –(0,25p)

4. Rezultate aşteptate – 1p

5.Indicatori – evaluare , monitorizare – 1p

F) Din oficiu – 1p

                                                                                               TOTAL – 10 puncte

 

Conform art. 4(2) din OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice  , pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere;

2. copie de pe actul de identitate;

3. copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;

4. copie certificatului de absolvire a examenului de grad principal;

    5. curriculum vitae;

    6.  adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

7. cazierul judiciar;

8. declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;

9. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

10. proiectul de specialitate.;

11. chitanţa de plată a sumei de 400 lei, de participare la concurs, achitată la casieria Spitalui Clinic C.F.nr.2 Bucuresti.

    Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

          În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

       Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

       Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 ore  de la data comunicării rezultatului verificării.

 Contestaţia de soluţionează în termen de 24 ore de la data depunerii de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

        Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut