Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de asistent medical in Laboratorului de Analize Medicale.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
o diploma de bacalaureat
o absolvent studii medii/postliceale de specialitate
o 6 luni vechime in specialitate
o Cunostinte operare PC
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 15 iulie 2019, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 13 august 2019, ora 10:00 proba scrisă;
o 20 iulie 2019, ora 10.00 proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
TEMATICA
PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
I. BIOCHIMIE
1. Biochimia sangelui:
– Dozarea: proteine totale, urea, creatinina, acidul uric, bilirubina,albumina, glicemia (hipo si hiperglicemia, diabetul zaharat – metode de explorare in laborator).
– Explorarea metabolismului lipidic: colesterol, trigliceride, HDL-colesterol si LDLcolesterol
-Determinarea enzimelor: GOT, GPT, GGT, amilaza, CPK, CK-MB, fosfataza alcalina
-Determinarea ionilor: calciu seric total, calciu ionic, magneziu, fier, sodium, potasiu, clor
Pentru toate analizele enumerate: recoltare, principiul metodei, tehnica de lucru , intervale de referinta, semnificatie clinica
2. Biochimia urinii:
– componentii normali si patologici ai urinii
– examenul de laborator al urinii (recoltare, prepararea probelor, examenul fizico-chimic si al sedimentului urinar)
– intervale de referinta, semnificatie clinica

II. HEMATOLOGIE
1. VSH-ul: Principiu, semnificatie, surse de erori.
2. Reticulocitul: Structura, semnificatie, tehnica de determinare (coloratia).
3. Hemograma completa ( cu formula leucocitara): Recoltare, executie, intervale de referinta, interpretare, erori.
4. Coloranti si coloratii folosite curent in laboratorul de hematologie
5. Teste de explorare a hemostazei si coagularii (TS, TC, PT, APTT)
6.Grupele sanguine:sistemul OAB, Rh
7. Determinarea fibrinogenului, INR, APTT
8. Principii de protectia muncii in activitatea asistentului de laborator, profilaxia imbolnavirilor cu HIV sau hepatite.

III. MICROBIOLOGIE si PARAZITOLOGIE
1. Executarea unor frotiuri
2. Coloratia simpla cu albastru de metilen
3. Coloratii pentru metode de diferentiere: Gram, May-Grumwald, Giemsa.
4. Antibiograma: definitie, tehnici de executarem principiu, interpretare, importanta
5. Metode de recoltare si insamantare a produselor patologice: urina,sange, (hemocultura), secretii si lichide de punctie, secretia laringotraheala, materii fecale,exudatele (faringian, nasal) si sputa.
6. Examenul materiilor fecale : – recoltarea si examinarea probelor in laborator pentru evidentierea parazitilor
7. Principii de protectia muncii in laboratorul de microbiologie si parazitologie.
IV. IMUNOLOGIE
-Determinarea: ASLO, CRP, FR
–principii, mod de lucru, semnificatie clinica

V. RECOLTAREA PROBELOR DE SANGE:
-tehnici de recoltare: sistem de recoltare cu vacuum, punctia venoasa, punctia capilara

VI. Cunostinte operare PC

Bibliografia pentru examenul de asistenti medicali

Metode de laborator de uz curent- Editura Medicala Bucuresti 1977
• Biochimie Clinica-Mircea Cucuianu -Editura Dacia Cluj Napoca-1998
• Biochimie clinica –Denisa Mihele-Editura Medicala Bucuresti 2003
• Biochimie clinica-metode de laborator – Editura Medicala Bucuresti 2002
• Laborator clinic-Hematologie-Kondi Vanghel-Editura Medicala1981
• Biochimie clinica Eugen Mody –Editura ALL-2000
• Hematologie clinica Delia Mut Popescu- Editura Medicala Bucuresti 2001
• Microbiologie – Lucia Debeleac – Editura Amaltea 2003
• Microbiologie si parazitologie medicala-Gheorghe Dimache-Editura Uranus Bucuresti 1994
• Parazitologie medicala Simona Radulescu- Editura ALL-2000
• Analize de laborator si alte explorari diagnostice-Editura Medicart 2007
• Ord.M.S.nr.916/27.07.2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
Ord.M.S.nr.261/2007 Normele tehnice privind curatenia , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice
Ord.M.S.nr.1226/2012 Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. chitanta de plata 50 lei
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut