Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante psiholog specialist din cadrul Laboratorului de Examinari Psihologice pentru Siguranta Transporturilor – Ambulatoriul Integrat
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– diploma de licenta in specialitate
– examen de grad specialist
– 4 ani vechime in specialitate in sectorul sanitar
– cunostinte operare PC
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 17 noiembrie 2016, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 8 decembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
o 8 decembrie 2016, ora 14:00: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Tematica si bibliografie pentru ocuparea unui post vacant de psiholog specialist din cadrul Laboratorului de Examinari Psihologice pentru Siguranta Transporturilor
Ambulatoriul Integrat

1.Specificul activităţilor de transport.
2. Cerinţe psihologice ale activităţii de transport rutier.
3. Metode de evaluare psihologică utilizate în transporturi.
4. Principalele calităţi ale metodelor de evaluare psihologică.
5. Modalităţi de validare a testelor psihologice.
6. Modalităţi de determinare a fidelităţii testelor psihologice.
7. Etapele unei proceduri de validare a testelor psihologice utilizate în transporturi.
8. Etalonarea testelor; utilizarea etaloanelor în testarea psihologică.
9. Utilizarea testelor în evaluarea psihologică din transporturi – exigenţe privind alegerea, administrarea, interpretarea şi raportarea rezultatelor.
10. Evaluarea psihologică în transporturi (interviul, observaţia, teste de aptitudini cognitive şi teste de aptitudini psihomotorii):
– procedee bazate pe informaţia biografică (anamneza).
– interviul.
– observaţia.
– teste de aptitudini cognitive.
– teste de aptitudini psihomotorii.
– teste/chestionare de personalitate.

11. Operatorul uman în conducerea autovehiculului. Caracteristicile psihice ale conducătorilor auto.
12. Caracteristici ale sistemului om – maşină – rută; funcţiile omului în sistem.
13. Stresul şi oboseala în activitatea conducătorului auto.
14. Agresivitatea, agresiunea şi violenţa în traficul rutier.
15. Conduita preventivă şi conducerea defensivă.
16. Genul, vârsta şi efectele substanţelor psihotrope asupra organismului.
17. Timpul de reacţie şi accidentele de circulaţie (cauze, analiză şi prevenire).

Bibliografie
1. Aniţei, M. şi Chraif, M. (2013). Psihologia în transporturi, Editura Universitar ă, Bucureşti.
2. Aniţei, M. şi Chraif, M. (2010). Introducere in psihologia transporturilor, Ed. Livpress, Bucureşti.
3. Chraif, M.şi Aniţei, M.(2011). Metoda interviului in psihologia organizaţional ă şi resurse umane, Editura Polirom, Iaşi.
4. Chraif, M. (2012).Metoda observaţiei în psihologia muncii şi resurse umane, Ed Universitar ă, Bucureşti.
5. Havârneanu, C. (2011). Evaluarea psihologică a conducătorilor auto, Ed. Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. chitanta taxa concurs 50 lei
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut