Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei functii contractuale vacante de registrator medical/debutant in cadrul Compartimentului Evidenta Medicala, Programari, Informatizare si Statistica Medicala – Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– diploma de bacalaureat
– fara vechime in specialitate
– Cunostinte operare PC

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 31 august 2016 , ora 13:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 8 septembrie 2016, ora 10:00: proba scrisă;
o 8 septembrie 2016, ora 15:00: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
Tematica si Bibliografie
pentru ocuparea postului vacant de registrator medical
Compartimentului Evidenta Medicala, Programari, Informatizare si Statistica Medicala – Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti

1. Ordin 1256/10.10.2013 publicat in Monitorul Oficial 746/02.12.2013
– privind aprobarea functiilor din Siguranta Transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptidutine medicale si pshiologice .
-functii din siguranta navigatiei maritime si fluviale
-functii din siguranta feroviara
– functii din siguranta rutiera
-Norme Metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii publicat in Monitorul Oficial 756/05.12.2013.

2. Ordin 1259/10.10.2013 si Ordin 1392/18.11.2013 publicat in Monitorul Oficial nr 745/02.12.2013
– privind aprobarea infiintari , organizarii si functionarii comisiilor medicale si /sau psihologice in siguranta transporturilor care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta transporturilor , precum si a componentei acestei comisii.

3. Operarea calculatorului sub sistemul Windows XP sau 7 ( la alegere ) :
Copier , mutari , redenumiri , stergeri de fisiere si foldere , operatiuni simple cu tabele in Excel si Word.
4. Lucrul in retea : resurse locale , resurse partajabile , resurse nepartajabile , resurse partajate

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8 . chitanta plata 50 lei

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut