Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de auditor ( 1 post auditor I ) in cadrul Compartimentului Audit .
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
1 post auditor I – Compartiment Audit

– Absolvent de absolvire a invatamantului superior cu diploma de licenta
– 4 ani vechime in specialitate

– avizul Serviciului Audit din cadrul Ministerului Transporturilor , conform Hotararii nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern

– Cunostinte operare PC
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 6 octombrie 2016, ora 15:30 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 26 octombrie 2016, ora 10:00 proba scrisă;
o 26 octombrie 2016, ora 15:00 proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
Tematica si Bibliografie
pentru ocuparea postului vacant de auditor I

Tematică

1.Atribuţiile compartimentului de audit public intern;
2.Numirea şi revocarea auditorilor interni;
3.Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
4.Elaborarea planului de audit public intern;
5.Referatul de justificare şi structura planului de audit public intern;
6.Etapele misiunii de audit public intern;
7.Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit public intern;
8.Tipuri de audit intern;
9.Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;
10.Contravenţii şi sancţiuni referitoare la auditul intern;
11.Organizarea şi conducerea contabilităţii;
12.Contabilitatea instituţiilor publice;
13.Codul Controlului intern/managerial; Standarde de control intern managerial la nivelul institutiilor publice;
14.Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în instituţiile publice;
15.Principii şi reguli bugetare;
16.Codul privind conduita etică a auditorului intern.

Bibliografie
1.Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. HOTÃRÂRE nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitãþii de
audit public intern;
3. LEGEA nr. 191 / 2011 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public
intern;
4. Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitãþilor publice;
5. Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea ºi completarea Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitãþilor publice;
6. Ordonanþa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern ºi controlul financiar preventiv,
republicatã;
7. Legea nr 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. ORDIN Nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanþarea ºi plata cheltuielilor instituþiilor publice, precum ºi organizarea, evidenþa ºi raportarea
angajamentelor bugetare ºi legale – ACTUALIZAT;
9. LEGEA nr. 82/1991 a contabilitatii, actualizata.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae
8 . avizul Serviciului Audit din cadrul Ministerului Transporturilor , conform Hotararii nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern
9. chitanta plata 50 lei

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut