Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de referent specialitate I (S) in cadrul Biroului Achizitii Publice, Contractari.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– absolvent studii superioare cu diploma de licenta
– 6 ani si 6 luni vechime in specialitate
– cunostinte operare PC

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 15 februarie 2022, ora 13 :00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 2 martie 2022, ora 10:00: proba scrisă;
o 7 martie 2022, ora 10,00: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

TEMATICA
Concursului pentru ocuparea postului vacant de Referend de specialitate1 din cadrul Biroului de Achizitii Publice si Contractari din 02-07 martie 2022

TEMATICA DE CONCURS
1. Scopul si principiile Legii 98 / 2016 privind achizitiile publice
2. Semnificatiile termenilor si expresiilor utilizate in cadrul Legii 98 / 2016 privind
achizitiile publice
3. Autoritati contractante
4. Domeniu de aplicare. Exceptii
5. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalitatii de atribuire.
6. Consultarea pieței
7. Activităţi de achiziţie centralizată
8. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire
9. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire
10. Reguli de evitare a conflictului de interese
11. Reguli aplicabile comunicărilor
12. Achizitia directa
13. Etapele procesului de achiziție publică
14. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire
15. Servicii sociale si alte servicii specifice
16. Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică
16. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
17. Criterii de calificare şi selecţie
18. Criterii de atribuire
19. Garantia de participare si garantia de buna executie
20. Documentul unic de achiziţie european. E-Certis
21. Oferta si documentele insotitoare
22. Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia
23. Procesul de verificare și evaluare
24. Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor-cadru
25. Finalizarea procedurii de atribuire
26. Informarea candidaţilor/ofertanţilor
27. Reguli de publicitate și transparență
28. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire
29. Anuntul de participare
30. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
31. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
32. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică
33. Contravenţii şi sancţiuni
34. Înregistrarea, reînnoirea și recuperarea înregistrării în SEAP
35. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică –
Notificarea prealabila si Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională

36. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei
37. Elementele contestaţiei
38. Soluţionarea contestaţiei
39. Suspendarea procedurii de atribuire
40. Soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul
41. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului

BIBLIOGRAFIE
a) Legea privind achizitiile nr 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; cu modificarile si completarile ulterioare
c) H.G. nr.395/2016 , cu modificarile si completarile ulterioare.
d) Hotărâre Nr. 419/2018 din 8 iunie 2018
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.
e) Ordonanţă De Urgenţă Nr. 98/2017 din 14 decembrie 2017
privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
f) Ordonanţă De Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
g) Ordin Nr. 141din 14 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de selecţie şi modului de interacţiune a autorităţilor/entităţilor contractante cu Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în legătură cu intenţia de modificare a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, respectiv a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale, în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 şi la art. 238 din Legea nr. 99/2016
h) Instrucţiune Nr. 1/2017 din 4 ianuarie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
i) Ordinul Președintelui ANAP nr. 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor-verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică
j) www.anap.gov.ro
http://anap.gov.ro/web/legislatie/legislatie-national/

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate , certificatului de nastere , certificatului de casatorie sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor , foaie matricola și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8. Chitanta taxa concurs 50 lei
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut