Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a doua functii contractuale vacante de registrator medical debutant in cadrul Compartimentului Evaluare si Statistica Medicala.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– diploma de bacalaureat
– fara vechime in specialitate
— Cunostinte operare PC

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 14 octombrie 2019, ora 15:00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 12 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
o 14 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

TEMATICA
Concursului pentru ocuparea postului de registrator medical debutant în cadrul “Compartimentului de Evaluare si Statistica medicala”
al Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti

1. Elemente practice de registratura medicala

– Evidenta si miscarea bolnavilor;
– Foaia de observatie clinica generala si instructiuni privind completarea acesteia;
– Fisa de spitalizare de zi si instructiuni privind completarea acesteia;
– Legea nr 95/14.04.2006 privind reforma in domeniul sanatatii-Titlul VIII Asigurari Sociale de Sanatate , Cap. II- Asigurati;
– Instructiuni privind utilizarea si modul de completare a biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletelor de internare utilizate in sistemul de asigurari de sanatate;
– Documente obligatorii pentru internare în spitalizare continua
– Tipuri de internare; tipuri de externare în spitalizarea continua
– Legea nr.677/21.11.2001-pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora
– Legea nr. 46/21.01.2003 –Drepturile pacientilor

2. Elemente practice de statistica medicala

– numarul mediu de paturi
– rata medie de utilizare a unui pat
– durata medie de utilizare a unui pat
– durata medie de spitalizare si compararea ei cu durata optima de spitalizare din norme
– numarul mediu de externari pe un medic
– rata mortalitatii intraspitalicesti

3. Elemente teoretice de tehnologia informatiei si comunicatii

– Notiuni de arhitectura si structura a calculatoarelor compatibile IBM-PC
– Sisteme de operare pentru calculatoare compatibile IBM-PC
– Procesoare de texte, programe de calcul tabelar
– Notiuni despre retele de calculatoare si lucru in retea: resurse locale, resurse partajabile, resurse nepartajabile, resurse partajate
– Internet: navigare, e-mail

BIBLIOGRAFIE

1. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare
2. Ordinul nr.1782/2006 al ministrului sanatatii publice privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si de spitalizare de zi.
3. Ordinul nr.648/406/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.1782/576/2006 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacienrtilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi.
4. Ordinul nr.867/541 din 31.05.2011 al ministrului sanatatii si al presedintelui C.N.A.S. privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice /biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
5. Hotărârarea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, precum şi pentru modificarea și completarea acestuia.
6. Petru Muresan – “Manual de metode matematice în analiza starii de sanatate” – Editura Medicala, 1989
7. Orice lucrare, manual sau curs de informatica ce trateaza la nivel elementar si / sau mediu domeniile: Windows, Word, Excel, Internet si lucrul în retea aparute în ultimii 5-6 ani.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
8 chitanta plata 50 lei

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut