Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

–       diplomă de bacalaureat

          

          –  absolvent studii medii/postliceale  de specialitate

          – 5 ani vechime in specialitate

          – certificat de grad principal

–  Cunostinte operare PC

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

TEMATICA

PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

SECTIA OBSTETRICA – GINECOLOGIE

 

     1. Sindroame de baza in ginecologie – vol. II, pag. 5 – 26;
     2. Avortul incomplet – vol. I, pag. 223 – 231;
     3. Sarcina ectopica – vol. II, pag. 215 – 222;
     4. Contraceptia – vol. II, pag. 27 – 54;
     5. Infertilitatea – vol. II, pag. 288 – 302;
     6. Menopauza – vol. II, pag. 303 – 321;
     7. Determinarea starii de sanatate a gravidei – vol. I, pag. 96 – 100;
     8. Hemoragia in post-partum – vol. I, pag. 199 – 202 pag 356.

 

BIBLIOGRAFIE:

   1. Obstetrica – Ginecologie – vol. I – II, Editura National 2005, Prof. Dr. Virgil Ancar, Dr. Crangu Ionescu

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. Chitanta  taxa 50 lei

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut