Spitalul Clinic CF nr. 2  Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de asistent medical/debutant in cadrul  Cabinetului de Oncologie Medicala.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

          1 post asistent medical/debutant  –  Cabinet Oncologie Medicala

– diploma de bacalaureat 

– absolvent studii medii/postliceale/superioare  de specialitate

– cunostinte operare PC

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

TEMATICA

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL  DEBUTANT CABINET ONCOLOGIE MEDICALA

 1. Solutiile injectabile (Clasificare, Tehnici de manipulare, Conditii de pastrare);
 2. Injectiile – clasificare;
 3. njectiile im. (Zone de electie, Complicatii, Accidente si incidente);
 4. Injectiile iv. (Complicatii, Accidente si incidente);
 5. Primul ajutor in plagi (Diagnosticul sangerarii venoase, Diagnosticul sangerarii arteriale, Evaluarea profunzimii si a gravitatii plagii, Tehnica primului ajutor);
 6. Ingrijirea pacientului in preoperator;
 7. Ingrijirea pacientului in postoperator;
 8. Aportul asistentei in prevenirea unei complicatii (stopul respirator – semne premonitorii, primele masuri; stopul cardiac – semne premonitorii, primele masuri; accidentul vascular cerebral – semne premonitorii, primele masuri; ocluzia postoperatorie – semne clinice generale, primele masuri; peritonita postoperatorie – semne clinice, primele masuri);
 9. Polipragmazia (Definitie, Rolul asistentei medicale in prevenirea ei).

 

BIBLIOGRAFIE:

 1. 1.     Urgente medico-chirurgicale – Lucretia Titirca / Editura Medicala 1994;
 2. 2.     Tehnica ingrijirii bolnavului: cartea asistentului / Editura Medicala – Carol Mozes
 3. 3.     Ingrijiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicali – Lucretia Titirca / Editura Medicala

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 8. chitanta taxa concurs 50 lei

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut