Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale  vacante de asistent medical / debutant  in cadrul  Sectia Clinica Neurologie.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
oa) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
ob) cunoaște limba română, scris și vorbit;
oc) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
od) are capacitate deplină de exercițiu;
oe) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
of) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
og) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:  
odiploma de bacalaureat
oabsolvent studii medii/postliceale/superioare de specialitate 
oCunostinte operare PC
oFara vechime in specialitate
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o5 august  2016, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o17 august  2016, ora 10:00: proba scrisă;
o17 august  2016, ora 13:30: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
                           
TEMATICA  PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT
 SECTIA CLINICA NEUROLOGIE
 
1.Asigurarea conditiilor igienice bolnavilor internati;
2.Supravegherea bolnavului;
3.Recoltarea produselor biologice si patologice;
4.Administrarea medicamentelor;
5.Accidentul Vascular Cerebral (Etiologie, Simptomatologie, Conduita de urgenta);
6.Criza  Comitiala (Etiologie, Simptomatologie, Conduita de urgenta);
7.Transfuzia (Clasificarea grupelor, Accidente transfuzionale si posttransfuzionale);
8.Clisma evacuatoare (Scop, materiale necesare, efectuarea tehnicii).
 
BIBLIOGRAFIE:
1.Urgente medico-chirurgicale – Lucretia Titirca / Editura Medicala 1994;
2.Medicina interna pentru asistente medicale – C. Borundel
                  
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.curriculum vitae.
8.chitanta de plata 50 lei
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.
                                                                                                                                      – Sectia Clinica Neurologie  
  Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti
Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale  vacante de asistent medical / debutant  in cadrul  Sectia Clinica Neurologie.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
oa) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
ob) cunoaște limba română, scris și vorbit;
oc) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
od) are capacitate deplină de exercițiu;
oe) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
of) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
og) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:  
odiploma de bacalaureat
oabsolvent studii medii/postliceale/superioare de specialitate 
oCunostinte operare PC
oFara vechime in specialitate
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o5 august  2016, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o17 august  2016, ora 10:00: proba scrisă;
o17 august  2016, ora 13:30: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
                           
TEMATICA  PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT
 SECTIA CLINICA NEUROLOGIE
 
1.Asigurarea conditiilor igienice bolnavilor internati;
2.Supravegherea bolnavului;
3.Recoltarea produselor biologice si patologice;
4.Administrarea medicamentelor;
5.Accidentul Vascular Cerebral (Etiologie, Simptomatologie, Conduita de urgenta);
6.Criza  Comitiala (Etiologie, Simptomatologie, Conduita de urgenta);
7.Transfuzia (Clasificarea grupelor, Accidente transfuzionale si posttransfuzionale);
8.Clisma evacuatoare (Scop, materiale necesare, efectuarea tehnicii).
 
BIBLIOGRAFIE:
1.Urgente medico-chirurgicale – Lucretia Titirca / Editura Medicala 1994;
2.Medicina interna pentru asistente medicale – C. Borundel
                  
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.curriculum vitae.
8.chitanta de plata 50 lei
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
 
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.
 

Asistent  medical /debutant (1 post )                                                                                                                                      – Sectia Clinica Neurologie    Spitalul Clinic CF nr. 2 BucurestiSpitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale  vacante de asistent medical / debutant  in cadrul  Sectia Clinica Neurologie.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:oa) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;ob) cunoaște limba română, scris și vorbit;oc) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;od) are capacitate deplină de exercițiu;oe) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;of) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;og) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:  odiploma de bacalaureatoabsolvent studii medii/postliceale/superioare de specialitate oCunostinte operare PCoFara vechime in specialitateConcursul se va organiza conform calendarului următor:o5 august  2016, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;o17 august  2016, ora 10:00: proba scrisă;o17 august  2016, ora 13:30: proba interviu.Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.                           TEMATICA  PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SECTIA CLINICA NEUROLOGIE
1.Asigurarea conditiilor igienice bolnavilor internati;2.Supravegherea bolnavului;3.Recoltarea produselor biologice si patologice;4.Administrarea medicamentelor;5.Accidentul Vascular Cerebral (Etiologie, Simptomatologie, Conduita de urgenta);6.Criza  Comitiala (Etiologie, Simptomatologie, Conduita de urgenta);7.Transfuzia (Clasificarea grupelor, Accidente transfuzionale si posttransfuzionale);8.Clisma evacuatoare (Scop, materiale necesare, efectuarea tehnicii).
BIBLIOGRAFIE:1.Urgente medico-chirurgicale – Lucretia Titirca / Editura Medicala 1994;2.Medicina interna pentru asistente medicale – C. Borundel                  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;7.curriculum vitae.8.chitanta de plata 50 leiAdeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.                                                                                                                                      – Sectia Clinica Neurologie    Spitalul Clinic CF nr. 2 BucurestiSpitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale  vacante de asistent medical / debutant  in cadrul  Sectia Clinica Neurologie.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:oa) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;ob) cunoaște limba română, scris și vorbit;oc) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;od) are capacitate deplină de exercițiu;oe) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;of) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;og) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:  odiploma de bacalaureatoabsolvent studii medii/postliceale/superioare de specialitate oCunostinte operare PCoFara vechime in specialitateConcursul se va organiza conform calendarului următor:o5 august  2016, ora 13:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;o17 august  2016, ora 10:00: proba scrisă;o17 august  2016, ora 13:30: proba interviu.Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.                           TEMATICA  PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ASISTENT MEDICAL DEBUTANT SECTIA CLINICA NEUROLOGIE
1.Asigurarea conditiilor igienice bolnavilor internati;2.Supravegherea bolnavului;3.Recoltarea produselor biologice si patologice;4.Administrarea medicamentelor;5.Accidentul Vascular Cerebral (Etiologie, Simptomatologie, Conduita de urgenta);6.Criza  Comitiala (Etiologie, Simptomatologie, Conduita de urgenta);7.Transfuzia (Clasificarea grupelor, Accidente transfuzionale si posttransfuzionale);8.Clisma evacuatoare (Scop, materiale necesare, efectuarea tehnicii).
BIBLIOGRAFIE:1.Urgente medico-chirurgicale – Lucretia Titirca / Editura Medicala 1994;2.Medicina interna pentru asistente medicale – C. Borundel                  Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;7.curriculum vitae.8.chitanta de plata 50 leiAdeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut