I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

Art.1.(1) În vederea organizării şi desfăşurării concursului, Spitalul Clinic CF nr.2 Bucuresti a publicat postul scos la concursul de DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL, în ziarul „Romania Libera”, Monitorul Oficial , site-ul posturi@gov.ro şi a afişat anunţul la sediul si site-ul spitalului în data de 16 decembrie 2015 in conformitate cu OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei Cadru de organizare si desfasurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director si Hotararea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant .

(2) Textul anunţului pentru concurs cuprinde următoarele:
a) termenul în care se pot depune dosarele de înscriere: 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului;
b) locul de depunere a dosarelor: Serviciul Resurse Umane,Normare, Organizare si Salarizare – Spital Clinic C.F.nr.2 Bucuresti;
c) menţionarea actelor solicitate candidatului pentru dosarul de înscriere. Bibliografia şi alte informaţii referitoare la organizarea concursului sau la condiţiile de participare, vor fi puse la dispoziţia solicitanţilor la depunerea dosarului.
d) cuantumul sumei de participare la concurs: 400 lei – depuşi la casieria Spitalului Clinic C.F.nr.2 Bucuresti.
Art.2. (1) Concursul se va desfăşura în data de 11 ianuarie 2016, proba scrisa ora 9.30, ora 14.30 – sustinerea proiectului /lucrarii de specialitate , ora 16.30 – interviul în locaţia AMFITEATRU a Spitalului Clinic C.F.nr.2 Bucuresti , din Bd. Marasti nr. 63, sector 1.
(2) Numirea în funcţie a persoanei care a susţinut şi promovat concursul / examenul pentru ocuparea funcţiei de director financiar – contabil se face de managerul spitalului prin act administrativ intern.
(3) Numirea în funcţie a persoanei care a susţinut şi promovat concursul / examenul pentru funcţia de director financiar – contabil se face numai pentru acea persoană care nu intră sub incidenţa articolului 180 alin.(1) din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

II. CRITERII GENERALE ŞI SPECIFICE

Art.3.(1) Criterii generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
h) – nu au vârsta de pensionare conform prevederilor Legii nr.263/2010, cu completarile si modificarile ulterioare

(2) Criterii specifice :
a) – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lunga durata , cu diplomă de licenţă sau echivalenta în profil economic;
b) -detin certificatul de atestare a cunostintelor dobandite in domeniul Sistemului european de conturi, precum si de cunoastere a reglementarilor europene in domeniu sau sunt in curs de obtinere a certificatului;
c) – au cel puţin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;

III. DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Art.4. (1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. curriculum vitae.
7. declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală asupra sa;
8. adeverinta din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic,
9. declaraţia pe propria răspundere că nu intră sub incidenţa art.180, alin.(1) din Legea nr.95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
10. declaratie pe propria raspundere privind colaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
11. proiectul/lucrarea de specialitate;
12. chitanţa de plată a sumei de 400 lei, de participare la concurs, achitată la casieria Spitalui Clinic C.F.nr.2 Bucuresti.

(2) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare si Salarizare in termen de10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.
Actele prevazute la alin (1) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
Art.5.(1) Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 1 zi lucratoare de la data comunicării rezultatului verificării.
(2) Contestaţia de soluţionează în termen de o zi lucratoare de la data depunerii de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor

IV. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

Art.6.(1) Concursul cuprinde următoarele probe de evaluare:

A. Test – grilă de verificare a cunoştinţelor cu 30 de întrebări, din care: 10 de întrebări cu un singur răspuns corect şi 20 de întrebări cu 2 răspunsuri corecte din 4 intrebari.
Testul-grilă de verificare a cunoştinţelor se elaborează de un colectiv de specialitate din cadrul comisiei de concurs, stabilit de preşedintele acesteia.
(1) Testul-grilă are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata a două ore.
(2) Testul-grilă conţine 30 de întrebări, dintre care 60% din domeniul legislaţiei specifice activităţii financiar – contabile şi 40% din domeniul managementului sanitar.
(3) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d), din care:
a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 şi se notează fiecare răspuns corect cu 3 puncte;
b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 şi se notează fiecare răspuns corect cu 3,5 puncte.

B. Sustinerea proiectului /lucrarii de specialitate pe o tema din cele stabilite de comisie de concurs, prin publicatia de concurs

C. Interviul.

(2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 100.
(3) Testul – grilă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 2 ore.
(4) Testul-grilă se elaborează de către Comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.
(5) Persoanele care au participat la elaborarea testului – grilă nu părăsesc încăperea până la începerea probei.
(6) Proiectul /lucrarea de specialitate trebuie realizat/realizata individual de catre candidat , sa rezolve probl;emele solicitate intr-un volum de maxim 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu font de 12 si trebuie depus la inscriere.
(7) Evaluarea si sustinerea proiectului /lucrarii de specialitate se fac in plenul comisiei de concurs/examen.
(8) Interviul are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs să constate, analizând şi rezultatul obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punct de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale.
(9) Interviul se desfăşoară în plenul comisiei de concurs pe durata a maximum 20 minute pentru fiecare candidat.
(10) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi la originea socială.
Art.7. (1) Pentru a fi declaraţi ADMIS candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului un punctaj final de cel puţin 70 (şaptezeci) puncte, iar la fiecare probă minimum punctajul de 70 puncte. Punctajul final al fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la probele de evaluare.
(2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor candidatul ADMIS la concurs.
(3) La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.
Art.8 (1) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului în termen de 24 de ore de la data afişării.
(2) Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii contestaţiei la secretarul comisiei de concurs.
V. DISPOZIŢII FINALE
Art.9.(1) Prevederile acestei metodologii sunt aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişarea la sediul spitalului cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea concursului.
(2) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării postului de DIRECTOR FINANCIAR – CONTABIL, nu s-au prezentat cel puţin doi candidaţi, încadrarea postului se face prin examen.

M A N A G E R,
BUCUR SERBAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut