Spitalul Clinic CF nr. 2 Bucuresti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale vacante de referent IA (Salarizare) (1 post) in cadrul Serviciului RUNOS.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
o d) are capacitate deplină de exercițiu;
o e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
o g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
o Diploma de bacalaureat
o 6 ani si 6 luni vechime in specialitate
o Curs inspector salarii – avantaj
o Cunostinte operare PC
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
o 6 februarie 2017, ora 15:00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
o 13 februarie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
o 13 februarie 2017, ora 14:00: proba interviu.
Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.
TEMATICA
pentru concursul de ocupare a postului vacant de referent IA
Serviciul RUNOSS – Compartiment Salarizare

1. Salarizarea personalului in sistemul bugetar
2. Calculul drepturilor salariale
3. Organizarea , efectuarea si plata garzilor
4. Plata concediilor de odihna, a concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate
5. Declaratia fiscala unica 112
6. Declaratia M500

BIBLIOGRAFIE

1.Codul Muncii- Legea nr. 53/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 284/2010 privind salarizareaa unitara a personalului platit din fonduri publice , cu modificarile si completarile ulterioare
3. Ordinul 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar , cu modificarile si completarile ulterioare
4. OUG nr. 158/2005 – concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate , cu modificarile si completarile ulterioare
5. Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 60/2006 privind Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate , cu modificarile si completarile ulterioare
6.OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare
7.OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului cu modificarile si completarile ulterioare
8.OUG nr. 111/2010 privind concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor cu modificarile si completarile ulterioare
9.Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea ocuparii fortei de munca , cu modificarile si completarile ulterioare
10.Ordinul comun al Ministrului Finantelor publice, Ministrului Muncii , familiei si Protectiei Sociale si Ministrului Sanatatii nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, continutului , modalitatii de depunere a „ Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a asiguratilor” cu modificarile si completarile ulterioare
11.Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare
12.Codul fiscal – legea 571/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare- Titlul III – cap.III – Venituri din salarii , cap. XIII – Obligatii declarative ale platitorilor de venituri cu retinere la sursa; Titlul IX – Contributii sociale obligatorii- cap. 1, cap. 3
13. Ordinul MMFPSPV nr. 2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor in registrul public

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www spcf2.ro Relatii suplimentare la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 Bucuresti, B-dul Marasti nr. 63, sector 1.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut